Raport bieżący 10/2011 Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2010 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w raporcie kwartalnym za III kwartał 2010 w pozycjach informujących o zobowiązaniach warunkowych zawartych w jednostkowym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz w informacjach dotyczących zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych oraz w informacjach o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta znajdujących się w pozostałych informacjach podane zostały błędne dane. W załączniku Zarząd przedstawia skorygowaną informację.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!