SUWARY W IV KWARTALE 2010 – BARDZO DYNAMICZNY WZROST WYNIKÓW FINANSOWYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DALSZEGO ZWIĘKSZENIA MOCY PRODUKCYJNYCH

Suwary S.A., znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, wypracował w IV kwartale 2010 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody w IV kwartale 2010 roku podwoiły się wobec osiągniętych rok wcześniej i wyniosły 20 mln zł, a zysk operacyjny i zysk netto wzrosły trzykrotnie, osiągając wartość odpowiednio 1,5 mln zł i 1,04 mln zł. Na uwagę zasługuje także ponad dwukrotny wzrost wyniku EBITDA, który w IV kwartale 2010 roku sięgnął 2,7 mln zł wobec 1,1 mln zł rok wcześniej. Po czterech kwartałach 2010 roku przychody wyniosły 56,8 mln zł, zysk operacyjny osiągnął poziom 3,5 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 2,8 mln zł.

Pomimo wypracowanej bardzo wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych w IV kwartale 2010 roku (w części będącej wynikiem przejęcia Kartpol Group Sp. z o.o.), wyniki finansowe po czterech kwartałach były pod wpływem niekorzystnych warunków rynkowych, takich jak wzrost cen surowców wykorzystywanych przy produkcji opakowań z tworzyw sztucznych oraz wzrost kursów walut. Dodatkowo widoczne są w nich koszty restrukturyzacji spółki i jednorazowe koszty poniesione w związku z realizacją celów akwizycyjnych.  

Zgodnie z założoną strategią rozwoju Spółka planuje dynamicznie zwiększyć swoje moce produkcyjne oraz przeprowadzić w Polsce akwizycje jednego lub dwóch podmiotów z branży opakowań z tworzyw sztucznych, dzięki czemu poziom EBITDA Suwary czterokrotnie wzrośnie do 2016 roku, w porównaniu z wynikiem osiągniętym na koniec 2009 roku.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY
Wyniki finansowe Suwary S.A. przedstawia poniższa tabela:

w tys. PLNIV kwartał 2010*IV kwartał 2009ZmianaI-IV kwartały 2010*I-IV kwartały 2009Zmiana
Przychody ze sprzedaży20 00710 207+96%56 84742 377+34%
EBITDA2 714   1 147  +137%7 150   6 917   +3%
Zysk operacyjny1 478357+314%3 5453 766-5,9%
Zysk netto1 040266+291%2 7763 529-21%

 * wyniki skonsolidowane Suwary oraz Kartpol Group Sp. z o.o. (80% udziałów). Wyniki Kartpol Group Sp. z o.o. konsolidowane są od 1 października 2010 roku.

Zarówno w czwartym kwartale jak i w całym 2010 roku, Spółka dynamicznie zwiększała przychody ze sprzedaży, o odpowiednio 96% i 34%.
Pomimo tego wyniki na poziomie operacyjnym i netto były niższe niż rok wcześniej, przede wszystkim ze względu na wzrost kosztu surowców, czyli tworzyw sztucznych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. Wahania ich cen, jak i kształtowanie się kursów walut – głównie EUR, za które te surowce są kupowane, w bezpośredni sposób wpływają na osiągnięte wyniki i rentowność sprzedaży. Spółka starała się w umowach handlowych uzależniać ceny produktów od zmian cen surowca, co częściowo niwelowało niekorzystny wpływ tych czynników.
W całym 2010 roku w Grupie Suwary miały miejsce zdarzenia jednorazowe, które w istotny sposób miały wpływ na osiągnięte wyniki. Zdarzenia te związane były przede wszystkim z przyspieszeniem działań zmierzających do realizacji strategii spółki. W związku z tym spółka poniosła dodatkowe koszty, z których najważniejsze to:

· koszty związane z otrzymaniem dotacji z Unii Europejskiej, 

· koszty związane z przyłączeniem posiadanych nieruchomości do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz pozostałe koszty związane z realizacją projektu strefowego

· koszty związane z zakupem 80 udziałów Spółki Kartpol Group Sp. z o.o. stanowiących 80% kapitału zakładowego Kartpol Group Sp. z o.o.

· koszty związane z przeniesieniem części działalności operacyjnej do Wydziału Produkcyjnego w Bydgoszczy

· koszty związane z restrukturyzacją struktury organizacyjnej Suwar.

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU
Zgodnie z założeniami strategii, Suwary S.A. będą rozwijały się w równym stopniu zarówno w efekcie rozwoju organicznego, jak i poprzez planowane akwizycje, czego efektem będzie dynamiczny wzrost mocy produkcyjnych oraz czterokrotny wzrost wyniku EBITDA – pierwsze podwojenie EBITDA powinno nastąpić do 2012 roku, natomiast kolejne do 2016 roku.   W 2010 roku zostały zrealizowane następujące działania przedstawione w strategii:

  ·         Rozpoczęcie inwestycji w specjalnej Łódzkiej Strefie Ekonomicznej w Ksawerowie  W grudniu 2010 roku Suwary otrzymały pozwolenie na rozpoczęcie działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE). Spółka zamierza wybudować, na przyłączonych do ŁSSE własnych gruntach znajdujących się w Ksawerowie, nową halę produkcyjno-magazynową. Pierwsze maszyny w nowej fabryce zostaną uruchomione w czwartym kwartale 2011 roku. Koszt inwestycji w ŁSSE do 2014 roku wyniesie 22,4 mln zł. Suwary planują w nowym zakładzie rozszerzenie obecnej działalności prowadzonej w Pabianicach i zwiększenie istniejących mocy przerobowych oraz rozszerzenie asortymentu o opakowania PET. Spółka zamierza uruchomić w nowej fabryce zaawansowane technologicznie maszyny światowej klasy, wykorzystujące innowacyjne rozwiązania. Dzięki dużej automatyzacji oraz energooszczędnym technologiom znacznie wzrosną moce produkcyjne Spółki, przy jednoczesnym zmniejszeniu bezpośrednich kosztów produkcji. Dodatkowo Suwary planują rozpocząć w nowym zakładzie produkcję ekologiczną, skupiającą się na wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu, wprowadzić bezodpadowe procesy produkcyjne oraz odzyskiwać ciepło, które będzie ponownie wykorzystywane m.in. do ogrzewania hal produkcyjnych.

·         Produkcja nowatorskich na polskim rynku opakowań trójwarstwowych o specjalnych właściwościach o pojemności do 30 litrów – otrzymane dofinansowanie. Na początku grudnia 2010 roku Suwary otrzymały dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w kwocie nie przekraczającej 1,496 mln zł, na uruchomienie zaawansowanej technologicznie linii do produkcji opakowań trójwarstwowych o pojemności do 30 litrów. Całość inwestycji związanych z uruchomieniem produkcji tych opakowań wyniesie blisko 3,9 mln zł. Zgodnie z harmonogramem linia produkcyjna będzie uruchomiona w zakładzie Spółki w Pabianicach na początku III kwartału 2011 roku. W ramach dofinansowanego projektu, Suwary zamierzają uruchomić produkcję trójwarstwowych innowacyjnych opakowań. Suwary zamierzają wybrać technologię o wysokim stopniu innowacyjności, zarówno produktu jak i zastosowanych rozwiązań, co umożliwi nie tylko zachowanie dotychczasowych właściwości tych opakowań, ale również wprowadzenie nowych, ciekawych kształtów oraz zaprojektowanie unikalnego, spersonalizowanego dla każdego klienta wzornictwa. Będzie to nowatorskie rozwiązanie na rynku polskim, ponieważ pojemniki o takich właściwościach nie są produkowane w naszym kraju. 

·         Nowatorskie rozwiązania dotyczące chłodzenia form oraz opakowań zagrożonych wybuchem –  otrzymane dofinansowanie.

Suwary otrzymały w grudniu dofinansowanie dla następujących projektów:

·         innowacyjna technologia specjalnego systemu chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Wielkość dofinansowania wyniesie 1.584.675,00 zł.

·         wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wielkość dofinansowania wyniesie 1.580.310,00 zł.

 „Jestem bardzo zadowolony z wyników oraz dokonań Suwar w 2010 roku. W czwartym kwartale widoczny już jest bardzo dynamiczny wzrost naszych wyników, jednak z uwagi na jednorazowe koszty, jakie ponieśliśmy w 2010 roku w związku z niekorzystnymi cenami surowców, restrukturyzacją Suwar, przenoszeniem produkcji oraz akwizycjami, wzrosty te w wynikach rocznych widoczne są w mniejszym stopniu. Jednocześnie na uwagę zasługuje ponad dwukrotny wzrost EBITDA w IV kwartale 2010 roku, który uwidacznia rozpoczynający się trend wzrostowy. Obecnie mamy przed sobą kolejny dynamiczny okres realizacji naszej strategii. Jesteśmy w trakcie budowy nowej hali produkcyjnej w Ksawerowie oraz pracujemy nad kilkoma nowatorskimi na polskim rynku produktami, które Suwary będą realizowały przy wsparciu technologicznym Wentworth. To wszystko zaowocuje wzrostem naszych mocy produkcyjnych oraz przyczyni się do realizacji celów naszej strategii, czyli czterokrotnego wzrostu EBITDA do 2016 roku” – powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A. „W 2010 roku ponieśliśmy wszystkie koszty związane z reorganizacją Suwar, dokonanymi akwizycjami oraz z rozpoczętymi nowymi projektami. Wchodzimy więc bez obciążeń w 2011 rok i mam nadzieję, że będzie to kolejny rok dynamicznego wzrostu Spółki” – – dodał Walter T. Kuskowski.

Dodatkowych informacji mediom udziela:
Walter T. Kuskowski Prezes Suwary S. A. e-mail: wkuskowski@wtbvc.com
Iwona Mojsiuszko M+G Tel. (22) 625 71 40, 0501 183 386 e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl

INFORMACJA O SUWARY S. A. I GRUPIE KAPITALOWEJ WENTWORTH
Suwary S. A. jest wiodącym producentem opakowań z tworzyw sztucznych i akcesoriów samochodowych w Polsce, a jego produktycharakteryzują się wysoką jakością i innowacyjnością. Firma jest wyposażona w bardzo nowoczesny park maszynowy, dzięki czemu spełnia zindywidualizowane oczekiwania klientów. Suwary S. A. wykorzystuje do swojej produkcji surowce najlepszych dostawców i spełnia najbardziej restrykcyjne międzynarodowe standardy. W 1996 roku Suwary S.A. wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001, certyfikowany i potwierdzony przez TUV w Essen. Firma ma ponad 50 lat doświadczenia. Od 1998 roku SUWARY S. A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od września 2009 roku spółka Suwary S.A. jest częścią grupy kapitałowej Wentworth.   Wentworth Group jest międzynarodową firmą z siedzibą w Hamilton w Kanadzie. Firma produkuje szeroką gamę opakowań z tworzyw sztucznych i form wykorzystywanych do produkcji opakowań. Formy do produkcji opakowań wytwarzane przez Wentworth to formy rozdmuchowe we wszystkich rozmiarach, dostosowane do wszystkich technologii i wszystkich rodzajów maszyn. Produkowane przez Wentworth plastikowe pojemniki są używane codziennie do napojów, żywności, kosmetyków, środków medycznych i chemicznych oraz produktów gospodarstwa domowego. Wśród klientów Grupy są największe międzynarodowe koncerny w przemyśle opakowań. Wentworth posiada 13 zakładów produkcyjnych: 7 w Polsce, 4 w Kanadzie, 1 w USA i 1 w Niemczech. Utrzymuje również, ośrodki sprzedaży, serwisu i zaopatrzenia w Wielkiej Brytanii, Argentynie i Chinach.   Wentworth dostarcza swoje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie, a przychody spółki w 2009 roku wyniosły około 450 mln zł. Grupa działa w Polsce od 1998 r.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!