RB 12/2011 Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ( „Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym, 2 marca 2011 roku Spółka podpisała z Suwary Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, która jest podmiotem zależnym Suwary S.A., umowę przeniesienia własności nieruchomości o numerach działek 2162/7 o powierzchni 2.058m2 oraz 2161/42 o powierzchni 3,6566 ha położonych w Ksawerowie. Przeniesienie własności powyższych nieruchomości zostało wykonane na podstawie warunkowej umowy sprzedaży zawartej 15 lutego 2011 pod warunkiem że Gmina Ksawerów oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu. Zgodnie z oświadczeniami przesłanymi przez Gminę Ksawerów oraz ŁSSE obydwa podmioty odstąpiły od wykonania prawa pierwokupu. 
Całkowita wartość zakupionych nieruchomości wynosi 3 750 000 zł netto. Wydanie nieruchomości nastąpiło w dniu 2 marca 2011 roku.
Powyższa umowa nie jest umową znaczącą w rozumieniu przepisów § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Szybki kontakt!
+
Wyślij!