RB 14/2011 Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki

Zarząd Suwary Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym 24 marca 2011 roku, Spółka otrzymała Postanowienie z Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24.03.2011 roku („Postanowienie”), o wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. w dniu 15.03.2011 w przedmiocie:

– Do § 6 (paragrafu szóstego) Statutu określającego przedmiot działalności Spółki dodaje się sześć nowych punktów:

㤠6

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,

33.20 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

73.1 Reklama,

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.”

– Do § 7 (paragrafu siódmego) ustępu 1 (pierwszego) Statutu dodaje się następującą nową treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.391.040 zł (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych) i dzieli się na 4.195.520 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja, 

w tym:

a/ 2.097.760 (dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji serii A,

b/ 2.097.760 (dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji serii B.

– Dodany został do Statutu § 7a o następującej treści:

㤠7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres trzech lat do dnia 15 lutego 2014 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.097.760 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Kapitał Docelowy”).

2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w ustępie 1.

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne

4. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz określenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 6, w całości lub 

w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego 

w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.

6. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym w dacie określonej przez Zarząd, przy czym nie później niż z upływem okresu, o którym mowa w ustępie 1.

7. Zarząd decyduje ponadto o wszystkich innych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

(i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami,

(ii) podejmowania działań w sprawie dematerializacji emitowanych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich rejestrację

(iii) podejmowanie działań lub uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 

i wprowadzenie emitowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

W związku z wpisaniem do KRS przez Sąd zmiany w Statucie w przedmiocie wartości nominalnej akcji kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.391.040 zł (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych) i dzieli się na 4.195.520 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja, w tym:

a/ 2.097.760 (dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji serii A,

b/ 2.097.760 (dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji serii B

W związku z wpisaniem do KRS przez Sąd zmiany w Statucie polegającej na dodaniu do Statutu § 7a, wpisany został kapitał docelowy w wysokości 2.097.760 zł.

Tekst jednolity Statutu Suwary S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Tekst jednolity Statutu Spółki – pdf 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!