RB 16/2011 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie określenia dnia podziału (splitu) akcji Emitenta

Zarząd Spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach („Spółka”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2011 roku, na podstawie §2 ust. 1 i 4 oraz §85 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) Spółka otrzymała uchwałę nr 320/11 Zarządu KDPW z dnia 18 kwietnia 2011 roku na mocy której, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 10,00 zł (dziesięć złotych) na 2 zł (dwa złote), Zarząd KDPW określił dzień 26 kwietnia 2011 roku jako dzień podziału 839 104 (osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto cztery) akcji Spółki oznaczonych kodem PLSUWAR00014 na 4 195 520 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja. 
Zarząd KDPW ponadto stwierdził, że z dniem 26 kwietnia 2011 roku kodem PLSUWAR00014 oznaczonych będzie 4 195 520 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji Spółki o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!