RB 17/2011 Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji serii C

Zarząd SUWARY S.A. (Spółka) informuje, że doszła do skutku emisja 419.550 akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda, przeprowadzona w drodze oferty prywatnej na podstawie:

1/ Uchwały nr 4 i 5 z dnia 15 lutego 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki.

2/ „Uchwały Nr 9 z dnia 24 marca 2011 r. Zarządu spółki pod firmą „SUWARY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 7a Statutu (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz (iii) zmiany statutu Spółki” 

oraz 

3/ „Uchwały nr 9/2011 z dnia 25 marca 2011 r. Rady Nadzorczej spółki pod firmą SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach w sprawie wyrażenia zgody na : (i) określenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii C emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 9 z dnia 24 marca 2011 r. oraz (ii) pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru ww. akcji”.
Równolegle z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C przeprowadzany jest proces podziału akcji w proporcji 1:5 (split). Na dzień sporządzenia raportu akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mają wartość nominalną 10,00 zł i są notowane po cenie sprzed splitu. Z kolei inwestorzy objęli akcje serii C po dokonaniu rejestracji w sądzie rejestrowym zmiany wartości nominalnej akcji z 10,00 zł na 2,00 zł każda. Zarząd KDPW w dniu 18 kwietnia 2011 podjął uchwałę w przedmiocie zmiany wartości nominalnej akcji Suwary S.A. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2011 z dnia 18.04.2011. 
W związku z powyższym Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Akcje serii C emitowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego.
2. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji – 30 marca 2011 r.
data zakończenia subskrypcji – 6 kwietnia 2011 r.
4. Data przydziału akcji:
Spółka informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co miało miejsce w dniu 6 kwietnia 2011 r.
5. Liczba akcji objętych subskrypcją:
419.550 akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda.
6. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.
7. Liczba akcji, które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji zaoferowano 419.550 akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda.
Emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.
8. Liczba akcji, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 419.550 akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda.
Emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
9. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
16,10 (szesnaście 10/100) złotych za jedną akcję o wartości nominalnej 2,00 zł każda.
Inwestorzy nabyli akcje o wartości nominalnej 2,00 zł, czyli akcje po podziale akcji w proporcji 1:5 (splicie). Cena akcji jaką zapłaciliby przed splitem wyniosłaby 80,50 zł.
10. Liczba podmiotów, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej:
W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii C 12 podmiotom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.
11. Liczba podmiotów, które objęły akcje serii C:
Subskrypcja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
Umowy objęcia akcji serii C zawarło łącznie 12 podmiotów.
W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.
12. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Spółka nie zawarła umowy o subemisję.
13. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby oferowanych akcji serii C i ceny emisyjnej jednej akcji):
6.754.755,00 zł
14. Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 189 823,93 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 175 868,88 zł
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,
d) koszty promocji oferty – 0,00 zł
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 13 955,05 zł.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą, bardziej precyzyjne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za I półrocze 2011 roku.
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji akcji serii C w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy, a pozostała ich część obciąży koszty finansowe.
15. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii C objętą subskrypcją:
Według stanu kosztów na dzień 14 kwietnia 2011 r. średni koszt przeprowadzenia emisji akcji C przypadający na jedną akcję serii C objętą subskrypcją wynosi 0,45 zł.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!