RB 20/2011 Warunkowa rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Zarząd Suwary S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, 25 maja 2011 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) podjął uchwałę nr 458/11, na mocy której postanowił zarejestrować w KDPW 419 550 (czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, oraz oznaczyć je kodem PLSUWAR00014, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLSUWAR00014.
Zarejestrowanie 419 550 akcji zwykłych na okaziciela serii C Suwary S.A. w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLSUWAR00014, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.
Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLSUWAR00014, 419 550 akcji zwykłych na okaziciela serii C Suwary S.A. oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem zostanie przekazana przez KDPW w formie komunikatu.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!