RB 32/2011 Zawarcie przez spółkę zależną umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Zarząd SUWARY S.A. w Pabianicach („Spółka”) zawiadamia o powzięciu informacji, iż 27 lipca 2011 roku Kartpol Group Sp. z o.o., spółka w 80% zależna od Suwary S.A., podpisała umowę z BGK o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Przedmiotem umowy jest udzielenie Kartpol Group Sp. z o.o. przez BGK dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji kartuszy z zastosowaniem nowatorskiej konstrukcji form oraz innowacyjnych rozwiązań wtrysku w Kartpol Group Sp. z o.o. Istotą nowej technologii jest wykorzystanie walorów maszyn oraz form wtryskowych w celu podniesienia efektywności produkcji. Wprowadzenie nowej technologii pozwoli na wyższą dyspozycyjność produkcyjną i możliwość realizowania dostaw kartuszy w krótszym czasie. 
Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 3.296.500,00PLN. Środki gwarantowane przez Kartpol Group Sp. z o.o., stanowiące udział własny spółki zależnej od Suwary S.A. w inwestycji technologicznej stanowią co najmniej 25% kosztu całkowitego projektu. W wyniku podpisanej umowy Kartpol Group Sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie w maksymalnej wysokości 1.648.250,00 PLN stanowiące 50% całkowitej kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, która wynosi 3.296.500,00PLN PLN. Suma 2.472.375,00 jest kwotą, na którą zaciągnięty został kredyt technologiczny w BRE Bank S.A. przez Kartpol Group Sp. z o.o.


Ogólne warunki umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych. 

Powyższa umowa nie jest umową znaczącą w rozumieniu przepisów § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!