RB 38/2011 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w dniu 13 września 2011 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z BRE Bank Spółka Akcyjna przedłużający na kolejny rok, do 12.09.2012 roku, umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z BRE Bank, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. Łączna wartość aneksowanej umowy wynosi 5.000.000 (pięć milionów) złotych. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Suwary S.A. Wysokość oprocentowania równa będzie zmiennej stopie WIBOR dla depozytów O/N z notowania na 1 dzień roboczy przed datą postawienia środków do dyspozycji (i przed dniem aktualizacji stawki) powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: – weksel kaucyjny in blanco wraz z deklaracją wekslową – zastawy rejestrowe na środkach trwałych o łącznej wartości inwentarzowej 4.722.206,30 PLN. Pozostałe warunki nie uległy zmianie w stosunku do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z BRE Bank Spółka Akcyjna , o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. Kryterium uznania przedłużonej umowy za znaczącą, stanowi wysokość kapitałów własnych SUWARY S.A.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!