Raport bieżący 39/2011 Podpisanie umowy sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o

Zarząd Suwary S.A. w Pabianicach (“Spółka”) informuje, że w dniu 14 września 2011 roku, w związku z zawarciem umowy przedwstępnej z Panem Jerzym Markiem Kamińskim (“Zbywca”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2010 z dnia 20.09.2010, Spółka podpisała umowę sprzedaży (“Umowa”) 11 udziałów (“Udziały”) Kartpol Group Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy.
Cena zakupu Udziałów wyniosła 2.500.000 PLN. 
Przeniesienie własności Udziałów na Suwary S.A. nastąpi w dniu uznania rachunku bankowego Zbywcy, czyli 14 dni po podpisaniu Umowy.
Umowa nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości tej umowy lub co najmniej 200.000 euro.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zapłata za 11 Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. nastąpi ze środków własnych. 

W związku z zawarciem z Panem Jerzym Markiem Kamińskim umowy sprzedaży 39 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. podpisanej w dniu 20.09.2010 roku (tj. w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz umowy sprzedaży 11 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. podpisanej w dniu 14.09.2011 roku Spółka zawarła znaczące umowy oraz nabyła aktywa stanowiące dla niej aktywa o znacznej wartości. Kryterium uznania umów za znaczące oraz nabytych aktywów za znaczące stanowi wysokość kapitałów własnych Suwary S.A.

Od dnia 20 września 2010 roku, czyli:
– zakupu 39 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Jerzego Kamińskiego, 
– zakupu 39 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Szczepana Kwiatka
– objęciu 10 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycia kapitału zakładowego w Kartpol (RB 42/2010 z dnia 20.09.2010 r.)
Kartpol Group Sp. z o.o. jest spółką zależną od Suwary S.A. 

Po przeniesieniu własności 11 udziałów Kartpol na Suwary S.A. Spółka będzie w posiadaniu 99 udziałów Kartpol Group stanowiących 90% kapitału zakładowego Kartpol Group Sp. z o.o.

Spółka zamierza łącznie nabyć nabyć 100% udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.

Kartpol jest producentem opakowań do chemii budowlanej. Spółka planuje w przyszłości kontynuację dotychczasowej działalności Kartpol.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!