RB 43/2011 Rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd Suwary S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259), powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji, że 21.10.2011 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. w dniu 18.08.2011 roku w przedmiocie:

Stare brzmienie § 13 ust. 1. 

„Zarząd jest wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.”

Nowe brzmienie § 13 ust.1. 

„Zarząd składa się od 1 ( jednego) do 3 ( trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.”

Stare brzmienie § 14 ust.1 

„Do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo

jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie.”

Nowe brzmienie § 14 ust.1 

„Do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie.”

Stare brzmienie § 19 ust. 3 

„W trybie określonym w ust. 1 i 2 nie można dokonać wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, zawiesić w czynnościach członka Zarządu, ani delegować członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu.”

Nowe brzmienie § 19 ust. 3 

„W trybie określonym w ust. 1 i 2 nie można dokonać wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”

Stare brzmienie § 20 ust.2 pkt. 2) 

„wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek udziału Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,”

Nowe brzmienie § 20 ust.2 pkt. 2) 

„wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek udziału Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji przekracza 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,”

Stare brzmienie § 20 ust.2 pkt. 13) 

„wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,”

Nowe brzmienie § 20 ust.2 pkt. 13) 

„wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,”

Stare brzmienie § 20 ust.2 pkt. 15) 

„wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie obciążeń majątku Spółki,”

Nowe brzmienie § 20 ust.2 pkt. 15) 

„wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie: poręczeń, gwarancji lub obciążeń majątku Spółki, jeżeli dotyczą pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych,”

Tekst jednolity Statutu Suwary S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik – pdf

Szybki kontakt!
+
Wyślij!