RB 44/2011 OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZ

Zarząd Suwary SA („Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 22 grudnia 2011 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (NWZA). 

Załączniki:

Załącznik 1 – Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA

załącznik 2 – Projekty uchwał NWZA, 

Załącznik 3 – Opinia Zarządu.Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt.1 oraz pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Szybki kontakt!
+
Wyślij!