RB 36/2012 Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Suwary S.A. o ponad 2%

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 listopada 2012 otrzymał od Pana Piotra Bodycha, Adwokata, działającego w imieniu spółki Pegasus Investments Limited z siedzibą w F.T. Labuan, Malezja (dalej „Akcjonariusz”), zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. A i art. 69 ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.), iż w wyniku transakcji kupna akcji Suwary S.A. (dalej „Spółka”) zawartej w dniu 6 listopada 2012 roku, udział Pegasus Investments Limited w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Suwary S.A. po rozliczeniu tej transakcji zwiększył się o ponad 2%.
Przed ww. transakcją stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza wynosił 721.070 akcji Suwary S.A., stanowiących 15,62% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do 721.070 głosów, co stanowi 15,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Po rozliczeniu ww. transakcji, na dzień 7 listopada 2012 r. Akcjonariusz jest właścicielem 861.921 akcji Suwary S.A., stanowiących 18,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 861.921 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 18,68% ogólnej liczby głosów.
Podmioty zależne od Akcjonariusza nie posiadają akcji Suwary S.A. Akcjonariusz nie jest stroną umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
Zgodnie z zapisem zawartym w zawiadomieniu, zamiary i cele inwestycji Akcjonariusza w akcje Spółki pozostają bez zmian, tzn.: 
 Zasadniczym celem inwestycji Akcjonariusza w akcje Spółki jest lokowanie środków w ramach działalności inwestycyjnej Akcjonariusza. Akcjonariusz dopuszcza możliwość dalszego nabywania akcji Suwary S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia powyższego zawiadomienia, w celu osiągnięcia w długim okresie znaczącej stopy zwrotu z inwestycji przy odpowiednim ryzyku inwestycji;
 Zamiarem Akcjonariusza jest popieranie istotnych inicjatyw dotyczących Suwary S.A. mających na celu rozwój i zwiększenie wartości Spółki dla wszystkich jej akcjonariuszy.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!