RB 8/2012 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została dostarczona do Spółki podpisana przez Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Odbiorca”), znacząca umowa . Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Suwary S.A. opakowań z tworzyw sztucznych o pojemnościach do 5L, wraz z zakrętkami.
Umowa obowiązuje od 6 września 2011 roku.
Zgodnie z szacunkowo podanymi wielkościami zamówień, łączna wartość dwuletniej umowy przekroczy 13,5 mln PLN.
Umowa zawiera kary umowne, które mogą przekroczyć 10% jej wartości w przypadku: 
-nie wykonania dostawy w wyznaczonym terminie – 2 000 PLN za każdy dzień zwłoki
– nieterminowego usunięcia wad – 1 000 PLN za każdy dzień zwłoki
– wprowadzenia do obrotu opakowań Odbiorcy – 1 000 000 PLN
– nieprawnego używania znaku towarowego Odbiorcy – 600 000 PLN
– jeśli wysokość powyższych kar umownych nie pokrywa wysokości szkody, odbiorcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Suwary S.A.


Podstawa prawna: §5.1 p.3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!