GRUPA SUWARY W VII KWARTALE 2011/2012: DOBRE WYNIKI POMIMO ROSNĄCYCH CEN SUROWCÓW

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, wypracował w VII kwartale roku obrotowego 2011/2012 przychody w wysokości ponad 29 mln zł. co dało prawie 3 mln zł zysku netto.

W całym przedłużonym roku obrotowym, wynikającym z przyczyn technicznych  po zmianie roku obrachunkowego, Grupa Suwary osiągnęła przychody ze sprzedaży sięgające blisko 170 mln. zł dające zysk netto 11,7 mln. zł. Zysk EBITDA w roku obrotowym wyniósł 20,6 mln zł, który jest znacząco lepszy niż wynikałoby to z wydłużonego okresu obrachunkowego.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Suwary przedstawia poniższa tabela:

 od 01.01.2011 do 30.09.201221 miesięcyod 01.01.2010 do 31.12.201012 miesięcyWzrost o
Przychody ze sprzedaży169 35656 847198%
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży36 71614 007162%
EBITDA20 5827 009194%
Amortyzacja8 9113 612147%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 4153 549250%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem9 5853 346186%
Zysk (strata) netto11 6792 728328%
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego11 2562 543343%
EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja

 Grupa Suwary pomimo trudnych warunków rynkowych, nadal dynamicznie zwiększa swoje przychody ze sprzedaży, wynik netto i EBITDA. W VII kwartale roku obrotowego 2011/2012 wyniosły one:

  • sprzedaż  29,27 mln zł o 16% więcej
  • wynik netto 2,79 mln zł o 237% więcej
  • EBITDA 5,28 mln zł o 104% więcej

niż w analogicznym okresie 2011 roku (III kwartał wydłużonego roku obrotowego).

Wynik ten był osiągnięty pomimo niespotykanego dotychczas gwałtownego wzrostu cen polietylenu w miesiącach letnich spowodowanego planowanymi postojami technicznymi oraz niespodziewanymi awariami instalacji  producentów tworzyw.

Jednakże dzięki dobrej współpracy z producentami poliolefin Grupa Suwary wykorzystała możliwości zakupów surowców po korzystnych cenach.

Pozytywnie na wynik finansowy wpłynął znaczący wzrost sprzedaży większości asortymentu w spółkach Kartpol Group i Suwary S.A.,  w szczególności kartuszy, kanistrów i butelek, a także trójkątów ostrzegawczych oraz lepsze wykorzystanie nowo zainstalowanych mocy produkcyjnych w Kartpol Group i Suwary S.A.

Dodatkowym pozytywnym czynnikiem była  ścisła  kontrola kosztów operacyjnych.

W VII kwartale 2011/2012 roku zapadły istotne decyzje umożliwiające dalszy rozwój organiczny Grupy. Pierwszą była decyzja Zarządu Suwary Tech o rozpoczęciu w grudniu budowy budynku produkcyjno – magazynowego na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ksawerów bezzwłocznie po zakończeniu negocjacji z bankiem w sprawie współfinansowania budowy. Drugą było rozpoczęcie wdrożenia pełnej infrastruktury spełniającej wymogi produkcji opakowań dla branży spożywczej

Nowe inwestycje w linie produkcyjne umożliwią  Grupie Kapitałowej Suwary  wprowadzenie  nowych wyrobów na nowe rynki. Dobrym przykładem jest  uruchomienie produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemnościach do 30L przeznaczonych m. in. dla produktów łatwopalnych oraz do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

„W ostatnim kwartale przejściowego, wydłużonego roku obrotowego 2011/2012 dynamicznie zwiększyliśmy naszą sprzedaż, zarówno w Kartpol Group jak i  Spółce dominującej Suwary S.A. Był to jednocześnie okres bardzo dużego wzrostu cen surowców,  który  udało nam się zneutralizować.

Zdecydowanie dobrą wiadomością, jaką otrzymaliśmy w dniu publikacji raportu okresowego za ostatni kwartał była informacja o wyniku weryfikacji wniosku o płatność dla projektu ‘Wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem’. Co więcej, w bardzo  krótkim czasie po kontroli otrzymaliśmy zatwierdzenie wypłaty premii technologicznej.

Jak podkreślam zawsze w moich wypowiedziach, Grupa Suwary konsekwentnie pracuje nad realizacją strategii rozwoju, dzięki której wzrosną nasze moce produkcyjne, co przyczyni się do realizacji naszego celu strategicznego, czyli czterokrotnego wzrostu EBITDA do 2016 roku. Dodam jeszcze, że ogłoszona przez Spółkę strategia wskazująca na osiągnięcie czterokrotnego wzrostu EBITDA do 2016 roku,  od początku 2011roku  jest konsekwentnie wdrażana.Pierwszy etap, czyli podwojenie sprzedaży i EBITDA został  zrealizowany. Drugi etap, nastepne podwojenie sprzdaży i EBITDA, będzie osiagnięty wcześniej niż zakladano.” – powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.

Dodatkowych informacji mediom udziela:

Walter T. Kuskowski
Prezes Suwary S. A.
e-mail: wkuskowski@wtbvc.com
Biuro Zarządu Suwary S.A.
42/225 22 49

Szybki kontakt!
+
Wyślij!