RB 37/2012 Podpisanie umowy sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. w Pabianicach (“Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 roku, w związku z zawarciem umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów z Panem Szczepanem Kwiatkiem (“Zbywca”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2010 z dnia 20.09.2010, i raporcie nr 46/2010 z dnia 23.12.2011r. Spółka podpisała z Zbywcą umowę sprzedaży (“Umowa”) 3 udziałów (“Udziały”) Kartpol Group Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Cena zakupu Udziałów wyniosła 1.931.818,00 PLN ( jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemnaście złotych). 
Przeniesienie własności Udziałów na Suwary S.A. nastąpiło w dniu podpisania Umowy.
Umowa nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości tej umowy lub co najmniej 200.000 euro.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zapłata za Udziały Kartpol Group Sp. z o.o. nastąpi ze środków bieżących Spółki. 

Od dnia 20 września 2010 roku Kartpol Group Sp. z o.o. jest spółką zależną od Suwary S.A. 

Od dnia 20 września 2010 roku Suwary S.A. dokonała następujących transakcji zakupu udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.:
– 39 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Jerzego Kamińskiego (RB 42/2010 z dnia 20.09.2010 r.),
– 39 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Szczepana Kwiatka (RB 42/2010 z dnia 20.09.2010r.),
– objęciu 10 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycia kapitału zakładowego w Kartpol (RB 42/2010 z dnia 20.09.2010 r.)
– 11 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Jerzego Kamińskiego (RB 39/2011 z dnia 15.09.2011r.)
– 3 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Szczepana Kwiatka (RB 47/2011 z dnia 23.12.2012r.)

Po przeniesieniu własności Udziałów Kartpol na Suwary S.A. w dniu 18.12.2012 r. Spółka jest w posiadaniu 105 udziałów Kartpol Group stanowiących 95,5% kapitału zakładowego Kartpol Group Sp. z o.o.

Spółka zamierza łącznie nabyć nabyć 100% udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.

Kartpol jest producentem opakowań do chemii budowlanej. Spółka planuje w przyszłości kontynuację dotychczasowej działalności Kartpol.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!