GRUPA SUWARY – PODSUMOWANIE ROKU 2011/2012

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, osiągnęła w zakończonym wydłużonym roku obrotowym (21 miesięcy) przychody ze sprzedaży sięgające blisko 170 mln. zł dające zysk netto 11,6 mln. zł. Zysk EBITDA wyniósł 21,17 mln zł, który jest znacząco lepszy niż wynikałoby to z wydłużonego okresu obrachunkowego.
Ostatni, zakończony rok obrotowy był rokiem przejściowym i obejmował 21 miesięcy od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku. Tak długi okres rozrachunkowy był spowodowany zmianą roku obrotowego, który dla Spółki będzie teraz trwać od 1 października do 30 września.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

W okresie 21 miesięcy od 01.01.2011 do 30.09.2012 Grupa Kapitałowa Suwary osiągnęła trzykrotny wzrost przychodów oraz dwu i półkrotny wzrost zrealizowanego wyniku netto w porównaniu do 12 miesięcy poprzedniego 2010 roku.
Grupa osiągnęła znaczący wzrost w przypadku realizacji przychodów (średnio o 70% w stosunku do średnich przychodów za okres poprzedni), co spowodowało wzrost zysku ze sprzedaży o 50% a zysku z działalności o 98%. 
Mniejszy wzrost zysku ze sprzedaży w porównaniu ze wzrostem przychodów wynika głównie z wysokiego wzrostu cen zakupu surowców do produkcji, którego to wzrostu grupa nie przenosiła w całości na własnych kontrahentów. 
Wpływ pozostałych, nieoperacyjnych, czynników, pozwolił w roku 2011/2012 na uzyskanie średniego wzrostu zysku netto w porównaniu do okresu poprzedniego o 142%.


Poniżej zestawienie podstawowych danych dla obu pełnych okresów.

 od 01.01.2011                                        do 30.09.2012od 01.01.2010   do 31.12.2010Wzrost o
21 miesiecy12 miesiecy
Przychody ze sprzedazy169 35656 847198%
Zysk (strata) brutto ze sprzedazy36 73014 007162%
EBITDA21 1747 161196%
Amortyzacja8 8973 612146%
Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej12 2773 549246%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem9 4473 346182%
Zysk (strata) netto11 5702 728324%
Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom podmiotu dominujacego11 1472 543338%

Do istotnych czynników mających wpływ na osiągnięte w okresie obrachunkowym wyniki z działalności grupy kapitałowej emitenta należy zaliczyć przede wszystkim rosnące ceny tworzyw HDPE oraz dużą zmienność kursu euro. Czynniki te utrudniały racjonalną politykę cenową produktu. 

Czynnikami mającymi pozytywny wpływ na wynik finansowy był znaczący wzrost sprzedaży w spółkach Kartpol Group Sp. z o.o. i Suwary S.A., w szczególności:
– wzrost sprzedaży eksportowej kartuszy
– zwiększenie sprzedaży kanistrów i butelek
– pozyskanie nowych klientów na trójkąty ostrzegawcze
– lepsze wykorzystanie nowo zainstalowanych linii produkcyjnych w Kartpol Group i Suwary 
Dodatkowym pozytywnym czynnikiem była ścisła kontrola kosztów operacyjnych.
W okresie od stycznia 2011 roku do zakończenia roku obrotowego przeprowadzono wiele nowych inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne spółek z grupy kapitałowej emitenta. Do najbardziej znaczących należały:
– Zakup linii produkcyjnej do produkcji opakowań od 0,5 do 5 litrów 
– Zakup linii produkcyjnej do produkcji opakowań do stref zagrożonych wybuchem
– Zakup linii produkcyjnej do produkcji wielowarstwowych opakowań do 30 litrów
– Zakup linii produkcyjnej do produkcji kartuszy
– Zakup i uruchomienie gniazda produkcyjnego do produkcji zakrętki bezpiecznej
– Wykonanie specjalnego układu chłodzenia w jednym z zakładów produkcyjnych spółki dominującej

 „Zakończony rok był dla naszej grupy kapitałowej rokiem intensywnej pracy, znaczących inwestycji oraz wielu zmian organizacyjnych. Wydzielono jeden z działów Spółki, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która i wniesiona została aportem do Spółki Suwary Development Sp. z o.o. Nowa firma zajęła się koordynacją i nadzorem nad wykorzystaniem znaków towarowych oraz patentów spółek z grupy.
Pod koniec 2010 roku, jedna z naszych spółek, Suwary Tech, rozpoczęła starania o włączenie gruntów do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i otrzymała zezwolenie. Po dopełnieniu formalności dotyczących własności tego gruntu, rozpoczęły się prace projektowe oraz procedury wyboru głównego wykonawcy. Rozpoczęcie produkcji w nowej lokalizacji planowane jest na drugą połowę roku. 
W okresie ostatniego roku obrotowego przeprowadzono również wiele nowych inwestycji zwiększających moce produkcyjne spółek z grupy. Wiele z nich udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z RPO oraz ze środków kredytu technologicznego.
Dodam jeszcze, że cel ogłoszonej przez Spółkę strategii wskazującej na osiągnięcie czterokrotnego wzrostu EBITDA do 2016 roku, w porównaniu do roku 2009 z pierwszym podwojeniem EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży w 2012 roku, został osiągnięty. Drugi etap, następne podwojenie sprzedaży i EBITDA, będzie osiągnięty wcześniej niż zakładano.” – powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.

Dodatkowych informacji mediom udziela:

Walter T. Kuskowski 
Prezes Suwary S. A. 
e-mail: wkuskowski@wtbvc.com

Biuro Zarządu Suwary S.A.
42/225 22 49

Szybki kontakt!
+
Wyślij!