RB 8/2013 Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Zarząd SUWARY S.A. (Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, 17 maja 2013 roku Spółka otrzymała od spółki zależnej Suwary Tech Sp. z o.o. („Suwary Tech” lub „Inwestor”) informację o podpisaniu w dniu 16 maja 2013 roku przez Suwary Tech umowy („Umowa”) z Firmą Budowlaną Rafał Hoffer z siedzibą w Działdowie zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę Miasto Działdowo pod numerem 2921 („Generalny Wykonawca”). Przedmiotem Umowy jest wybudowanie na działkach o numerach 2161/42 oraz 2162/7, należących do Suwary Tech, położonych na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ksawerów, budynku produkcyjno – magazynowego, wykonanie wszelkich prac budowlanych, zakup materiałów niezbędnych do realizacji umowy a także wykonaniu prac usunięcia istniejącej zabudowy i dotychczasowych elementów infrastruktury oraz uzyskania pozwoleń i decyzji niezbędnych do końcowego odbioru przedmiotu umowy.
Łączna wartość umowy wynosi 12,42 mln PLN (12 milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych). Spółka informowała o inwestycji w raportach bieżących: 47/2010 z dnia 29.11.2010 r., 51/2010 z dnia 23.12.2011r., 40/2011 z dnia 27.09.2011r.).
Umowa podpisana została na okres dziewięciu miesięcy.
Umowa zawiera kary umowne, które mogą przekroczyć 10% jej wartości lub mogą przekroczyć równowartość kwoty 200.000 euro wg kursu NBP na dzień zawarcia Umowy: 
– Dla Inwestora za odstąpienie Generalnego Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora
– Dla Generalnego Wykonawcy za:
A. odstąpienie Inwestora od Umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy
B. opóźnienia robót objętych Umową
C. opóźnienia miesięcznych zakresów robót objętych umową
D. opóźnienia w usunięciu usterek w okresie gwarancji
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 
Kryterium uznania Umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych SUWARY S.A.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!