RB 17/2013 Pośrednie nabycie akcji SUWARY SA

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Petre Manzelov, działającego w imieniu i na rzecz spółki Capital Consultants v.o.s., z siedzibą w Bratysławie, Republika Słowacka, jako jej wspólnik uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki oraz w imieniu własnym zawiadomieniena podstawie Art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w związku z Art. 69a ust. 1 pkt 3 i Art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”), iż w dniu 16 sierpnia 2013 roku Capital Consultants v.o.s. uzyskała status podmiotu dominującego w spółce Pegasus Investments Limited z siedzibą w Malezji. Pegasus Investments Limited jest akcjonariuszem spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”), w efekcie czego Capital Consultants v.o.s. pośrednio stała się właścicielem 861.921 akcji Spółki, stanowiących 18,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 861.921 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 18,68% ogólnej liczby głosów.
Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Capital Consultants v.o.s. jest Pan Petre Manzelov. Pan Petre Manzelov jest podmiotem pośrednio dominującym najwyższego szczebla w stosunku do Pegasus Investments Limited. W efekcie opisanego wyżej zdarzenia stan posiadania akcji Spółki przez Pana Petre Manzelov nie uległ zmianie.
Przed uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w Pegasus Investments Limited spółka Capital Consultants v.o.s. nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.
Poza Pegasus Investments Limited, żaden inny podmiot zależny od Capital Consultants v.o.s. nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.
W okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia Pan Petre Manzelov i jego spółka zależna Capital Consultants v.o.s. nie wykluczają dalszego bezpośredniego lub pośredniego nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej, z tym że decyzje w zakresie nabywania lub zbywania akcji Spółki przez Pegasus Investments Limited są w wyłącznej gestii zarządu tej spółki. 
Pan Petre Manzelov i Capital Consultants v.o.s. ani żaden inny podmiot zależny bezpośrednio ani pośrednio od nich nie jest stroną umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki ani stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!