RB 22/2013 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym został dostarczony do Spółki podpisany przez BRE Bank Spółka Akcyjna Aneks nr 3 („Aneks”) do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. Aneks obowiązuje od dnia 12.09.2013r. Aneks przedłuża na kolejny rok, do 11.09.2014 r., umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z BRE Bank, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. , 38/2011 z dnia 14.09.2011 r. oraz 30/2012 z dnia 12.09.2013r. Łączna wartość aneksowanej umowy wynosi 5.000.000 (pięć milionów) złotych. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Suwary S.A. Wysokość oprocentowania równa jest zmiennej stopie WIBOR dla kredytów międzybankowych O/N z notowania na dnia wykorzystania (aktualizacji stawki) powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: weksel kaucyjny in blanco wraz z deklaracją wekslową i zastawy rejestrowe na środkach trwałych o łącznej wartości inwentarzowej 4.722.206,38 PLN. Pozostałe warunki nie uległy zmianie w stosunku do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z BRE Bank Spółka Akcyjna (RB nr 40/2010 z dnia 14.09.2010r.) oraz późniejszych (RB 38/2011 z dnia 14.09.2011r., RB 30/2012 z dnia 12.09.2013r.). 
W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z BRE Bank Spółka Akcyjna umowę kredytową o kredyt inwestycyjny (RB 11/2013 z dnia 18.06.2013r.).
Kryterium uznania umów za znaczące, stanowi wysokość kapitałów własnych SUWARY S.A.

Podstawa prawna: §5.1 p. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!