RB 28/2013 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany z BRE Bank Spółka Akcyjna Aneks nr 4 („Aneks”) do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. Aneks podwyższa do 7.000.000 PLN (siedem milionów) wartość umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z BRE Bank, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. , 38/2011 z dnia 14.09.2011 r. oraz 30/2012 z dnia 12.09.2012r oraz 22/2013 z dnia 13.09.2013. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Suwary S.A. 
Dodatkowe zabezpieczenie podwyższonego kredytu stanowią: zastawy rejestrowe na środkach 
trwałych o łącznej wartości inwentarzowej 2.576.785,67 PLN (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt 
sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć 67/100) oraz hipoteka umowna łączna do kwoty 
10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów) na nieruchomościach Spółki:
– nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 404/1, 404/2, 404/3 położonej w miejscowości Pabianice, gmina Pabianice, przy ulicy Ewangelickiej 3a, oraz nieruchomości budynkowej posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębna nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1P/00004575/6, 
– nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 402/1, 402/2, 402/3, 402/4 położonej w miejscowości Pabianice, gmina Pabianice, przy ulicy Grota Roweckiego 1, oraz działki gruntu o numerach ewidencyjnych 405/7, 405/8 położonej w miejscowości Pabianice, gmina Pabianice, przy ulicy Grota Roweckiego 3 oraz nieruchomości budynkowej posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębna nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1P/00005744/

Pozostałe warunki nie uległy zmianie w stosunku do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z BRE Bank Spółka Akcyjna (RB nr 40/2010 z dnia 14.09.2010r.) oraz późniejszych aneksów (RB 38/2011 z dnia 14.09.2011r., RB 30/2012 z dnia 12.09.2012r. oraz 22/2013 z dnia 13.09.2013r.). 
W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z BRE Bank Spółka Akcyjna umowę kredytową o kredyt inwestycyjny (RB 11/2013 z dnia 18.06.2013r.) oraz Aneks nr 3 do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN (RB 22/2013 z dnia 13.09.2013r.).
Kryterium uznania umów za znaczące, stanowi wysokość kapitałów własnych SUWARY S.A.

Podstawa prawna: §5.1 p. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!