RB 3/2014 Nabycie akcji Suwary S.A.

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 17 stycznia 2014 roku, Spółka otrzymała od PaniMarii Rascheva działającej na podstawie Art. 69 ust. 1 i ust. 4, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) zawiadomienie:
I. W dniu 10 stycznia 2014r. w wyniku rozliczenia transakcji kupna akcji Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej „Spółka”) PaniMaria Rascheva stała się właścicielem 793.456 akcji Spółki, stanowiących 17,19% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 793.456 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,19% ogólnej liczby głosów.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji PaniMaria Rascheva posiadała 461.456 akcji Spółki, stanowiących 9,999% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 461.456 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,999% ogólnej liczby głosów.
Po rozliczeniu wyżej wymienionej transakcji łączny stan posiadania akcji Spółki przez Pana Petre Manzelov i Panią Marię Rascheva tworzących porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 87 ust. 4 Ustawy nie uległ zmianie i wyniósł łącznie 891.816 akcji Spółki, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 891.816 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,32% ogólnej liczby głosów.

II. W dniu 13 stycznia 2014r. w wyniku rozliczenia transakcji kupna akcji Spółki PaniMariaRaschevastała się właścicielem 891.816 akcji Spółki, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 891.816głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,32% ogólnej liczby głosów.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji PaniMaria Rascheva posiadała798.456 akcji Spółki, stanowiących 17,19% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 798.456 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,19% ogólnej liczby głosów.
Po rozliczeniu wyżej wymienionej transakcji porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 87 ust. 4 Ustawy, które tworzyli Pan Petre Manzelov i Pani Maria Rascheva, przestało istnieć z uwagi na zbycie wszystkich akcji Spółki przez Pana Petre Manzelova.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji Pan Petre Manzelov i Pani Maria Rascheva tworząc porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 87 ust. 4 Ustawy, posiadali łącznia 891.816 akcji Spółki, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 891.816 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,32% ogólnej liczby głosów.
Pan Petre Manzelov i Pani Maria Rascheva nie mają żadnych Podmiotów zależnych, które posiadają bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki.
Pani Maria Rascheva w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej.
Pan Petre Manzelov i Pani Maria Rascheva ani żaden inny podmiot zależny bezpośrednio ani pośrednio od nich nie są stroną umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki ani stroną innych niż opisane w w/w zawiadomieniu porozumień, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!