RB 20/2014 Nabycie akcji Suwary S.A. – przekroczenie progu 20% głosów

Zarząd „SUWARY” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 2 czerwca 2014 roku,  Spółka otrzymała od Pani  Marii Racheva działającej  w imieniu własnym oraz w imieniu spółki Sungai PE Holdings Ltd. (dalej „Sungai”) jako Dyrektor Sungai, na podstawie Art. 69 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 87 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”)  następujące zawiadomienie:

I.          Sungai i Maria Rascheva jako pełnomocnik upoważniony do dokonywania na rachunku papierów wartościowych Sungai czynności zbycia i nabycia papierów wartościowych, tworzą porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 4 pkt 3 Ustawy (dalej „Porozumienie”);

II.         W dniu 29 maja 2014 roku w wyniku rozliczenia transakcji kupna 53.000 akcji Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej „Spółka”) na rachunku papierów wartościowych Sungai, Porozumienie stało się właścicielem łącznie 967.816 akcji Spółki, stanowiących 20,97% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 967.816 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi  20,97% ogólnej liczby głosów (z czego Pani Maria Rascheva posiada 891.816 akcji Spółki stanowiących 19,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 891.816  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,32% ogólnej liczby głosów, a Sungai posiada 76.000 akcji Spółki stanowiących 1,65% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 76.000  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,65% ogólnej liczby głosów).

Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji Porozumienie posiadało  914.816  akcji Spółki, stanowiących 19,82% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 914.816  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 19,82%  ogólnej liczby głosów (z czego Pani Maria Rascheva posiadała 891.816 akcji Spółki stanowiących 19,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 891.816  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 19,32% ogólnej liczby głosów, a Sungai posiadała 23.000 akcji Spółki stanowiących 0,50% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 23.000  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,50% ogólnej liczby głosów).

Pani Maria Rascheva i Sungai  nie mają żadnych podmiotów zależnych, które posiadają bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki.

Pani Maria Rascheva i Sungai   w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczają nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej.

Pani Maria Rascheva i Sungai  ani żaden inny podmiot zależny bezpośrednio ani pośrednio od nich nie są stroną umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki ani stroną innych niż opisane w wyżej wymienionym  zawiadomieniu porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!