RB 1/2015 Podpisanie umowy sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. w Pabianicach (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym 26 stycznia 2015 roku, w związku z zawarciem umowy przedwstępnej z Panem Szczepanem Kwiatkiem (“Zbywca”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2010 z dnia 20.09.2010, i raporcie nr 46/2010 z dnia 23.12.2011r. Spółka podpisała umowę sprzedaży (“Umowa”) 2 udziałów (“Udziały”) Kartpol Group Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Cena zakupu Udziałów wyniosła 1.704.456,00 PLN (jeden milion siedemset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych).

Przeniesienie własności Udziałów na Suwary S.A. nastąpiło z chwilą podpisania Umowy.

Umowa nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości tej umowy lub co najmniej 200.000 euro.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zapłata za 2 Udziały Kartpol Group Sp. z o.o. nastąpi ze środków bieżących Spółki.

Kartpol Group Sp. z o.o. od dnia 20 września 2010 roku jest spółką zależną od Suwary S.A.

Od dnia 20 września 2010 roku Suwary S.A. dokonała następujących transakcji zakupu udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.:
– 39 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Jerzego Kamińskiego (RB 42/2010 z dnia 20.09.2010 r.),
– 39 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Szczepana Kwiatka (RB 42/2010 z dnia 20.09.2010r.),
– objęciu 10 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycia kapitału zakładowego w Kartpol (RB 42/2010 z dnia 20.09.2010 r.)
– 11 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Jerzego Kamińskiego (RB 39/2011 z dnia 15.09.2011r.)
– 3 udziały Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Szczepana Kwiatka (RB 47/2011 z dnia 23.12.2011r.)

– 3 udziały Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Szczepana Kwiatka (RB 37/2012 z dnia 19.12.2012r.)

– 3 udziały Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Szczepana Kwiatka (RB 1/2014 z dnia 9.01.2014r.)

Po przeniesieniu własności 2 udziałów Kartpol na Suwary S.A. Spółka jest w posiadaniu 110 udziałów Kartpol Group stanowiących 100% kapitału zakładowego Kartpol Group Sp. z o.o.

Kartpol jest producentem opakowań do chemii budowlanej. Spółka planuje w przyszłości kontynuację dotychczasowej działalności Kartpol Group Sp. z o.o.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!