RB 17/2015 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym został dostarczony do Spółki podpisany przez mBank Spółka Akcyjna (dawniej BRE Bank) Aneks nr 6 („Aneks”) do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. Aneks obowiązuje od dnia 10.09.2014r. Aneks przedłuża na kolejny rok, do 09.09.2016 r., umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z mBank, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. , 38/2011 z dnia 14.09.2011 r. , 30/2012 z dnia 12.09.2012r., 22/2013 z dnia 13.09.2014R., 28/2013 07.10.2013r. oraz 28/2015 z dnia 12.09.2015r. Łączna wartość aneksowanej umowy wynosi 7.000.000 (siedem milionów) złotych. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Suwary S.A. Wysokość oprocentowania równa jest zmiennej stopie WIBOR dla kredytów międzybankowych O/N z notowania z dnia wykorzystania (aktualizacji stawki), przy ujemnej stopie bazowej jest równa 0, powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: weksel kaucyjny in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastawy rejestrowe na środkach trwałych o łącznej wartości inwentarzowej 2.892.892,27 PLN oraz hipoteka umowna łączna do kwoty 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów) na nieruchomościach Spółki:
– nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 404/1, 404/2, 404/3 położonej w miejscowości Pabianice, KW nr LD1P/00004575/6,(RB  28/2013 07.10.2013r.)
– nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 402/1, 402/2, 402/3, 402/4 położonej w miejscowości Pabianice, KW nr LD1P/00005744/ (RB  28/2013 07.10.2013r.).

W stosunku do umowy kredytowej nr 03/079/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN mBank Spółka Akcyjna  (RB nr 40/2010 z dnia 14.09.2010r.) oraz późniejszych (RB 38/2011 z dnia 14.09.2011r., RB 30/2012 z dnia 12.09.2013r., 22/2012 z dnia z dnia 13.09.2014, 28/2013 07.10.2013r.) oraz 28/2014 (12.09.2014r.) pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą, stanowi wysokość kapitałów własnych SUWARY S.A.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!