RB 25/2015 Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd „SUWARY” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z Onico Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IPR spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-586 Warszawa, ulica Flory 3 lok. 4, REGON: 146876710, NIP: 5242762874), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477296 („Sprzedawca”) reprezentowaną przez Wentworth Central spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poniatowej, przy ul. Przemysłowej 19 (NIP: 7171831042, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577770), list intencyjny, w którym obie strony oświadczają, iż są zainteresowane zawarciem umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Sprzedającego zawierającego Zakład Produkcyjny w Bydgoszczy, zwane dalej „Przedsiębiorstwem” na ustalonych przez nie warunkach.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym intencją Stron jest zawarcie umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa w terminie do dnia 31 października 2015r. pod warunkiem łącznego spełniania się wszystkich wskazanych poniżej warunków:

a)      Sprzedająca nabędzie Zakład Produkcyjny w Bydgoszczy od WENTWORTH TECH,

b)      Kupująca otrzyma pozytywną opinię wydaną przez osoby wykonującej due diligence (prawne, techniczne, podatkowe),

c)       Strony ustalą warunki umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa, w szczególności ceny i warunków jej zapłaty,

d)      Strony uzyskają zgody organów ich spółek na zawarcie umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym umowa sprzedaży Przedsiębiorstwa wejdzie w życie z dniem podpisania i wygaśnie:

a)      w przypadku nie zawarcia Umowy Przedsiębiorstwa w terminie do dnia 30 listopada  2015 roku,

b)      z chwilą zaistnienia zdarzenia określonego w jakiejkolwiek odrębnej umowie między Stronami, z którym taka odrębna umowa wiązałaby skutek w postaci rozwiązania Umowy lub wygaśnięcia zobowiązania Stron. 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!