RB 29/2015 Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Suwary S.A. („Spółka”, „Suwary”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2015 z dnia 30.09.2015r., informuje, iż w dniu 30.10.2015 r. zawarł z ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IPR Spółka komandytowo-akcyjna wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000477296, NIP 524-276-28-74, REGON 146876710 („Pożyczkodawcą”) umowę pożyczki, na podstawie, której  Pożyczkodawca udzieli Spółce pożyczkę w kwocie 44.820 tys. PLN (czterdziestu czterech milionów ośmiuset dwudziestu tysięcy złotych), na okres 5 lat od dnia wydania przedmiotu pożyczki, odsetki w wysokości  WIBOR 1M + 3%, płatne miesięcznie. Pożyczka ma zostać wydana przez Pożyczkodawcę Spółce w terminie do dnia 31.10.2015r. Strony w umowie pożyczki wskazały, iż w miejsce przeniesienia własności środków pieniężnych z tytułu umowy pożyczki, stosownie do treści art. 453 kodeksu cywilnego, może zostać wydane przedsiębiorstwo Pożyczkodawcy w skład którego wchodzi m.in. Zakład Produkcyjny w Bydgoszczy, którego głównym przedmiotem działalności jest przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz produkcja i serwis narzędzi do maszyn wtryskowych.

Prezesem Zarządu Spółki jest Pan Walter T. Kuskowski, który jest jednocześnie prezesem trzyosobowego zarządu komplementariusza Pożyczkodawcy tj. Wentworth Central Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poniatowej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000577770, NIP 7171831042. Pan Walter Kuskowski jest podmiotem dominującym wyższego rzędu tak wobec Spółki jak i zbywcy. 

Umowa nie zawiera kar umownych lub warunków.

Kryterium uznania umowy za znaczącą, stanowi wysokość kapitałów własnych SUWARY S.A.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!