RB 30/2015 Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zarząd Suwary S.A. („Spółka”, „Suwary”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2015 z dnia 30.09.2015r. i 29/2015 z dnia 30.10.2015r., informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30.10.2015r. Spółka  zawarła z ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IPR Spółka komandytowo-akcyjna wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000477296, NIP 524-276-28-74, REGON 146876710 („Pożyczkodawcą”) umowę na podstawie, której Pożyczkodawca w miejsce przeniesienia własności środków pieniężnych z tytułu umowy pożyczki  kwoty 44.820 tys. PLN, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2015 z dnia 30.10.2015r., stosownie do treści art. 453 kodeksu cywilnego, wydała własność przedsiębiorstwa Pożyczkodawcy w skład którego wchodzi m.in. Zakład Produkcyjny w Bydgoszczy, którego głównym przedmiotem działalności jest przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz produkcja i serwis narzędzi do maszyn wtryskowych. Spółka planuje w przyszłości kontynuację dotychczasowej działalności Zakładu Produkcyjnego w Bydgoszczy.

Przeniesienie przedsiębiorstwa nastąpi z dniem 31.10.2015r.

Prezesem Zarządu Spółki jest Pan Walter T. Kuskowski, który jest jednocześnie prezesem trzyosobowego zarządu komplementariusza Pożyczkodawcy tj. Wentworth Central Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poniatowej wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000577770, NIP 7171831042. Pan Walter Kuskowski jest podmiotem dominującym wyższego rzędu tak wobec Spółki jak i zbywcy. 

Umowa nie zawiera kar umownych lub warunków.

Kryterium uznania umowy za znaczącą, stanowi wysokość kapitałów własnych SUWARY S.A.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!