RB 35/2015 Powołanie Członka Zarządu Spółki

Spółka SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym 10 grudnia 2015 roku podjęła uchwałę nr 15/2015 o powołaniu Pana Piotra Stachowicza do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Aktualny życiorys nowego Członka Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie z §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Suwary S.A. informuje:

– Pan Piotr Stachowicz, wybrany w dniu 10 grudnia 2015 roku do pełnienia funkcji Członka Zarządu Suwary S.A. nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

– Pan Piotr Stachowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Stachowicz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!