RB 36/2015 Zawarcie znaczącej umowy oraz ustanowienie zastawu na aktywach znaczącej wartości.

Zarząd Suwary S.A. zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz § 7 i  9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu dzisiejszym 23 grudnia 2015r. jednostka zależna od emitenta Suwary Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach ( Zastawca ) zawarła z mLeasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( Zastawnik) umowę zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych oznaczonych co do tożsamości tj. na dwóch maszynach wydmuchowych. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem wynosi: 4 262 329,80 PLN (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć 80/100 PLN) – łącznie dla zastwów. Strony ustaliły, że wartość przedmiotu zastawu w dniu zawarcia umowy jest równa 5 865 298,88 (słownie: pięć milionów, osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem 88/100 PLN.Umowa została zawarta w związku z zawarciem w dniu 21 grudnia 2015r.  umowy pożyczki na kwotę 3 800 009,84 PLN, w której pożyczkodawcą jest Zastawnik, a pożyczkobiorcą Zastawca. W celu zabezpieczenia wierzytelności Zastawnika z tytułu umowy pożyczki, do czasu prawomocnego wpisania zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na dwóch maszynach wydmuchowych.

Umowa nie zawiera kar umownych ani warunków.

Kryterium uznania zawartej umowy zastawu za umowę znaczącą stanowi  wysokość kapitałów własnych Suwary S.A.

Kryterium uznania wszystkich wymienionych powyżej aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowi wysokość kapitałów własnych Suwary S.A.

Według wiedzy  Spółki pomiędzy  Suwary S.A.,  podmiotem od niej zależnym, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Suwary S.A., podmiotem od niej zależnym, a Zastawnikiem na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!