RB 2/2016 Postanowienie o prawomocnym wpisania zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2015 z dnia 23.12.2015 roku w sprawie zawarcia znaczącej umowy oraz ustanowienia zastawu na aktywach znaczącej wartości, Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż dotarły do spółki zależnej Suwary Tech Sp. z o.o. z Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XV Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów, dwa postanowienia z dnia 20.01.2016 roku o wpisaniu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów na rzecz mLeasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na rzeczach ruchomych oznaczonych co do tożsamości tj. na dwóch maszynach wydmuchowych. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem wynosi: 4 262 329,80 PLN (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć 80/100 PLN) – łącznie dla zastwów.

Kryterium uznania  wszystkich wymienionych powyżej aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowi wysokość kapitałów własnych Suwary S.A. Strony ustaliły, że wartość przedmiotu zastawu w dniu zawarcia umowy zastawu jest równa 5 865 298,88 (słownie: pięć milionów, osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem 88/100 PLN. Umowa zastawu została zawarta w związku z zawarciem w dniu 21 grudnia 2015r.  umowy pożyczki na kwotę 3 800 009,84 PLN, w której pożyczkodawcą jest mLeasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , a pożyczkobiorcą Suwary Tech Sp. z o.o.

Według wiedzy  Spółki pomiędzy  Suwary i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Suwary, a mLeasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!