RB 5/2016 Zawiadomienie o nabyciu akcji Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1 lutego 2016 roku otrzymał od Pana Waltera T. Kuskowskiego („Akcjonariusz”), podmiotu dominującego najwyższego szczebla wobec Wentworth Tech Sp. z o.o. i Amhil Europa Sp. z o.o. oraz jako jedyny wspólnik Savtec Sp. z o.o.,  zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 2.2 i ust 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.), iż w wyniku transakcji kupna akcji Suwary S.A. („Spółka”) zawartych w dniu 28 stycznia 2016 roku, udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Suwary S.A. po rozliczeniu tej transakcji zwiększył się o ponad 1%.

Przed zwiększeniem stanu posiadania akcji Suwary S.A. o ponad 1% , czyli w dniu 27.01.2016 roku, jako podmiot pośrednio dominujący najwyższego szczebla wobec Amhil Europa Sp. z o.o. oraz jako jedyny wspólnik Savtec Sp. z o.o. Akcjonariusz posiadał łącznie  2 843 546    szt. akcji Suwary S.A. dających 61,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania  2 843 546 głosów, stanowiących 61,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Aktualnie, po rozliczeniu transakcji zakupu akcji Suwary S.A. zawartych w dniu 28 stycznia 2016r. przez Amhil Europa Sp. z o.o. oraz Savtec Sp. z o.o. , jako podmiot pośrednio dominujący najwyższego szczebla wobec Amhil Europa Sp. z o.o. oraz jako jedyny wspólnik Savtec Sp. z o.o. Pan Walter T. Kuskowski posiada łącznie 2 959 777 akcji Suwary S.A. dające 64,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania  2 959 777  głosów, stanowiących 64,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Innym podmiotem, dla których Akcjonariusz jest podmiotem dominującym lub w których występuje jako wspólnik posiadającym  bezpośrednio lub akcje Suwary S.A. jest Wentworth Tech Sp. z o.o.

Wentworth Tech Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o. ani Akcjonariusz nie są stroną umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia Pan Walter T. Kuskowski zamierza zwiększać swój udział w ogólnej liczbie głosów Spółki. Celem zwiększania tego udziału jest wzrost zaangażowania Akcjonariusza w Spółkę oraz możliwość realizacji wyższego zwrotu z zaangażowanego kapitału wynikającego z przewidywanego rozwoju Spółki i Grupy Suwary.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!