RB 9/2016 KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr 1/2016

Zarząd SUWARY S.A. w załączeniu przekazuje Skorygowany Skonsolidowany Raport Kwartalny za 1 kwartał roku obrotowego 2015/2016 tj. za okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

W stosunku do danych podanych w dniu 12 lutego 2016 r., dokonano korekt, które spowodowały zmianę wyniku finansowego netto oraz prezentacji poszczególnych pozycji w bilansie i rachunku zysków i strat. Pozycje sprawozdań których dotyczą korekty oraz ich wartość przedstawia załącznik nr 1.

 Korekta spowodowana została:

–  niewłaściwym wyliczeniem pozycji „wartość firmy” powstałej na skutek przyłączenia do Emitenta Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa  – Zakładu Produkcyjnego w Bydgoszczy oraz

–  niewłaściwym uwzględnieniem wpływu umów leasingu dotyczących środków trwałych użytkowanych przez Zakład w Bydgoszczy, które to umowy nie zostały jeszcze przejęte przez Emitenta.

Podstawa prawna: §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014r., poz. 133).

 Raport RB_9_2016

 2016_01_Sprawozdanie finansowe_skorygowane

 2016_01_Pozostałe informacje

 Załącznik nr 1

Szybki kontakt!
+
Wyślij!