RB 20/2016 Korekta do pozostałych informacji do raportów okresowych za okresy: za III i IV kwartał roku obrotowego 2014/2015 oraz I i III kwartał roku obrotowego 2015/2016, dotycząca informacji o poręczeniach i gwarancjach

Zarząd informuje, że w Pozostałych informacjach do raportów okresowych za III i IV kwartał roku obrotowego 2014/2015 oraz I i III kwartał roku obrotowego 2015/2016 (i korekta I kwartału roku obrotowego 2015/2016 – nie wiem czy to też pisać) wystąpiła omyłka pisarska dotycząca daty do której może być uzupełniony weksel wystawiony do umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów zawartej z Panem Szczepanem Kwiatkiem.

  1. Pozostałe informacje do Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 obejmującego okres od 01.04.2015r. do 30.06.2015r. z dnia 13.08.2015r. punkt 3.2

Było:

Data zakończenia 30.06.2016r.

Winno być:

Data zakończenia 31.12.2020r.

  1. Pozostałe informacje do Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Suwary za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015 obejmującego okres od 01.07.2015r. do 30.09.2015r. punkt 3.2 z dnia 27.11.2015r.

Było:

Data zakończenia 30.06.2016r.

Winno być:

Data zakończenia 31.12.2020r.

  1. Pozostałe informacje do Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Suwary za I kwartał roku obrotowego 2015/2016 obejmującego okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. punkt 3.2 z dnia 12.02.2016r.

Było:

Data zakończenia 30.06.2016r.

Winno być:

Data zakończenia 31.12.2020r.

  1. Pozostałe informacje do Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Suwary za I kwartał roku obrotowego 2015/2016 obejmującego okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. punkt 3.2 korekta z dnia 07.04.2016r.

Było:

Data zakończenia 30.06.2016r.

Winno być:

Data zakończenia 31.12.2020r.

  1. Pozostałe informacje do Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartał roku obrotowego 2015/2016 obejmującego okres od 01.04.2016r. do 30.06.2016r. punkt 3.2 z dnia 12.08.2016r.

Było:

Data zakończenia 30.06.2016r.

Winno być:

Data zakończenia 31.12.2020r.

Ponadto w Pozostałych informacjach do Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartał roku obrotowego 2015/2016 obejmującego okres od 01.04.2016r. do 30.06.2016r. punkt 3.2 z dnia 12.08.2016r. podano omyłkowo błędną kwotę, do której może być uzupełniony weksel.

Było:

Kwota zabezpieczenia w tys. PLN 3 360

Winno być:

Kwota zabezpieczenia w tys. PLN 7 500

Powyższe skorygowane informacje wynikają z treści deklaracji wekslowej do weksla wystawionego do umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów zawartej z Panem Szczepanem Kwiatkiem:

p. 2

Weksel może być uzupełniony do kwoty nie wyższej niż 7 500 000 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych)

p. 4

Weksel może być uzupełniony do dnia 31 grudnia 2020r.

Aktualna na dzień 11.10.2016r. kwota zadłużenia zabezpieczona wekslem wynosi 3 274 403,74 PLN (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzy złote 74/100).

Szybki kontakt!
+
Wyślij!