RB 21/2016 Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017 trwającym od 01.10.2016 roku do 30.09.2017 roku

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd Suwary S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017 trwającym od 01.10.2016 roku do 30.09.2017 roku:

31.01.2017 – jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015/2016

31.01.2017 – skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015/2016

01.03.2017 – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2016/2017

28.06.2017 – skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2016/2017

29.08.2017 – skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2016/2017

Zarząd spółki Suwary S.A. oświadcza, że:

  • · zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia,  Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II i IV kwartał roku obrotowego 2016/2017;

•zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent przekaże skonsolidowany raport kwartalny za I i III kwartał roku obrotowego 2016/2017 zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za ten okres sprawozdawczy;

•zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego. W skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową;

  Wszystkie raporty okresowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej Emitenta www.suwary.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie. 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!