RB 22/2016 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Suwary S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym 02.11.2016r. została podpisana przez spółkę zależną Emitenta, Kartpol Group Sp. z o.o. („Kartpol” lub „Sprzedający”) z  Saudal Manufacturing Sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach („Saudal” lub „Kupujący”), znacząca umowa . Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu przez Kartpol do Saudal określonych produktów – kompletnych kartuszy.

Umowa obowiązuje do 31.12.2020 roku.
Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, roczna wartość umowy osiągać będzie wielkość 7-8 mln PLN.
Umowa zawiera kary umowne, które mogą przekroczyć 10% jej wartości w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia – 5% wartości niedostarczonego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz możliwość obciążenia Sprzedającego wszelkimi dodatkowymi kosztami i wydatkami związanymi z zakupem ewentualnych zamienników od innych dostawców.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.


Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!