RB 27/2016 Podpisanie przez Spółkę zależną, Kartpol Group Sp. z o.o., umowy o kredyt odnawialny w EUR

Zarząd SUWARY S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym 12.12.2016r. podpisana została przez Kartpol Group Sp. z o.o spółkę zależną Emitenta  umowa o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”) („Kredyt”) w EUR o nr WAR/3060/16/318/CB z Bankiem BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”). 

Umowa zawarta została na okres 120 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Łączna wartość Umowy wynosi 400.000 (czterysta tysięcy) euro. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kartpol Group Sp. z o.o.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi EURIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększona o marżę banku.

Zabezpieczenie niniejszego kredytu stanowią:

  1. weksel kaucyjny in blanco wraz z deklaracją wekslową
  2. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez WENTWORTH TECH Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 24-320 Poniatowa, ul. Przemysłowa 19, nr KRS 0000042844, do kwoty 600.000,00EUR
  3. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez „AMHIL EUROPA” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 84-110 Krokowa, Kartoszyno, ul. Okrężna 3, nr KRS 0000036122, do kwoty 600.000,00EUR
  4. oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 600.000,00 EUR z terminem klauzuli wykonalności do dnia 30 listopada 2029 roku
  5. oświadczenie WENTWORTH TECH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Poręczyciela) o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy Poręczenia, do kwoty 600.000,00 EUR z terminem klauzuli wykonalności do dnia 30 listopada 2029 roku
  6. oświadczenie „AMHIL EUROPA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Poręczyciela) o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy Poręczenia, do kwoty 600.000,00 EUR z terminem klauzuli wykonalności do dnia 30 listopada 2029 roku
  7. oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 4) Kodeksu Postępowania Cywilnego, co do obowiązku wydania posiadania przedmiotu przewłaszczenia oraz zastawu rejestrowego, z terminem klauzuli wykonalności do dnia 30 listopada 2029 roku

Łączne zabezpieczenie niniejszego kredytu oraz kredytu, o których Spółka poinformowała w dniu dzisiejszym w raporcie bieżących nr 26/2016 stanowią:

  1. cesja generalna (cicha) wierzytelności na rzecz Banku z tytułu oznaczonych w umowie należności handlowych
  2. hipoteka umowna łączna do kwoty 6.500.000,00 PLN (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych) na rzecz Banku (docelowo na pierwszym miejscu), ustanowiona na:

– nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, położonej w Wołominie przy ul. Łukasiewicza, obejmującej działkę nr 12/1, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00016982/4 („Nieruchomość 1”),

– prawie użytkowania wieczystego przysługującym Kredytobiorcy do nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Łukasiewicza, obejmującej działkę nr 8/1 oraz związanej z tym prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00088230/3 („Nieruchomość 2”),

3.           zastaw rejestrowy na środkach trwałych zlokalizowanych w zakładzie w Wołominie, stanowiących własność Kredytobiorcy, o wartości netto nie niższej niż 4.000.000,00 PLN

4.           cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych, w kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 4.000.000,00 PLN     

Ponadto łączne zabezpieczenie niniejszego kredytu oraz kredytu, o których Spółka informowała w raportach bieżących z dnia dzisiejszego o numerach 23/2016, 24/2016, 25/2016 i 26/2016  stanowi:

  1. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Nieruchomości 1 w kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 3.000.000,00 PLN  oraz Nieruchomości 2 w kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 1.900.000,00 PLN

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Zgodnie z podpisaną umową Kredyt zostanie udzielony m. in. pod warunkiem dostarczenia przez mBank informacji niezbędnych do refinansowania niniejszego kredytu, przeniesienia dotychczasowych zabezpieczeń kredytu oraz ustanowienia nowych zabezpieczeń, zgodnie z wymaganiami nowej Umowy z BNP Paribas.

W związku z podpisaniem niniejszej Umowy o kredyt  w rachunku bieżącym z Bankiem BNP Paribas Spółka Akcyjna, Kartpol Group Sp. z o.o. rozwiąże dotychczasową umowę w rachunku bieżącym w EUR  zawartą z mBank S.A. (dawniej BRE Bank).

Pozostałe warunki( w tym w odniesieniu do możliwości jej rozwiązania )  nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!