RB 23/2016 K Korekta raportu bieżącego 23/2016 – Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

W nawiązaniu do raportu bieżącego 23/2016 z dnia 12.12.2016r. prostujemy oczywistą omyłkę w nazwie banku, z którym podpisana została umowa o kredyt w rachunku bieżącym. W raporcie 23/2016 podana została błędna firma banku  Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Prawidłowa firma banku brzmi Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie informujemy, że pojęcie „Kredytobiorca B” użyte w pierwotnej wersji raportu oznacza Suwary Tech Sp. z o.o.

Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 23/2016 pozostają bez zmian.

Prawidłowa treść  raportu bieżącego nr 23/2016 brzmi:

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym 12.12.2016r. podpisana została przez Spółki Grupy Kapitałowej Suwary (Suwary S.A., Suwary Tech Sp. z o.o., Suwary Development Sp. z o.o. oraz Kartpol Group Sp. z o.o.) umowa o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”) w PLN o nr WAR/3060/16/314/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”). 

Umowa zawarta została na okres 120 miesięcy od dnia jej  zawarcia.

Łączna wartość Umowy wynosi 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności wyłącznie Suwary S.A. Jednocześnie każdy z kredytobiorców odpowiada za zobowiązania wobec Banku wynikające z Umowy na zasadach odpowiedzialności solidarnej.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększony o marżę banku.

Wyłączne zabezpieczenie niniejszego kredytu stanowią:

1.            weksel kaucyjny in blanco wraz z deklaracją wekslową

2.            poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez WENTWORTH TECH Sp. z o.o. do kwoty 11.250.000,00 PLN

3.            poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez „AMHIL EUROPA” Sp. z o.o do kwoty 11.250.000,00 PLN

4.            oświadczenie Suwary S.A., Suwary Tech Sp. z o.o., Suwary Development Sp. z o.o. oraz Kartpol

              Group Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania   

              cywilnego do maksymalnej kwoty 11 250 000PLN z klauzulą wykonalności do dnia 30.11.2029r.

5.            oświadczenie Wentworth Tech Sp. z o.o., poręczyciela,  o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777

§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 11 250 000PLN z klauzulą wykonalności do dnia 30.11.2029r.

6.            oświadczenie Amhil Europa Sp. z o.o., poręczyciela,  o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1  

                pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 11 250 000PLN z klauzulą wykonalności do dnia 30.11.2029r.

7.            oświadczenie Suwary S.A. oraz Suwary Tech o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1  

pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku wydania posiadania przedmiotu przewłaszczenia oraz zastawu rejestrowego  z klauzulą wykonalności do dnia 30.11.2029r.

Łączne zabezpieczenie niniejszego kredytu oraz kredytów, o których Spółka poinformuje w dniu dzisiejszym w kolejnych raportach bieżących nr 24/2016 i 25/2016 stanowią:

  1. cesja generalna (cicha) wierzytelności na rzecz Banku z tytułu oznaczonych w umowie należności handlowych przysługujących Spółce Suwary S.A. oraz Suwary Tech Spółka z o.o.
  2. hipoteka umowna łączna do kwoty 60.750.000,00 PLN na:

–  prawie użytkowania wieczystego przysługującym Suwary S.A. do nieruchomości położonej   w Pabianicach, obejmującej działki nr: 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 405/7, 405/8 oraz związanej  z tym prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00005744/9,

– prawie użytkowania wieczystego przysługującym Suwary S.A.  do nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Ewangelickiej 3A, obejmującej działki nr: 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6 oraz związanej z tym prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla  których to praw Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00004575/6,  

– nieruchomości stanowiącej własność Suwary S.A., położonej w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 49, obejmującej działkę nr: 33/1, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00004789/9,

– nieruchomości stanowiącej własność Suwary S.A., położonej w Pabianicach przy ul. P. Skargi 53, obejmującej działkę nr: 73/2, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00036580/7,

– nieruchomości stanowiącej własność Suwary S.A., położonej w Pabianicach przy ul. Kopernika 6, obejmującej działkę nr: 95/1, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00006014/0,

– nieruchomości stanowiącej własność Suwary S.A., położonej w Pabianicach przy ul. Kopernika 8, obejmującej działkę nr: 99, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00000152/7,

– nieruchomości stanowiącej własność Suwary S.A., położonej w Pabianicach przy ul. Bocznej 5A, obejmującej działki nr: 100/1, 100/2, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00004656/8,

– nieruchomości stanowiącej własność Suwary S.A., położonej w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 49A, obejmującej działkę nr: 33/2, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00012098/7,

– udziale w wysokości 2920/4000 części przysługującym Suwary S.A. w nieruchomości położonej     w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 43, obejmującej działkę nr: 69, dla której Sąd Rejonowy   w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00000779/8,

– prawie użytkowania wieczystego przysługującym Suwary S.A. do nieruchomości położonej   w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi, obejmującej działki nr: 70/2, 70/3, oraz związanej z tym prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00004837/1

3.            cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości  w łącznej  kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 6.100.000,00 PLN

4.            hipoteka umowna łączna do kwoty 33.750.000,00 PLN ustanowiona na:

– nieruchomości stanowiącej własność Suwary Tech Sp. z o.o., położonej w Ksawerów-Widzew przy ul. Szkolnej, obejmującej działkę nr: 2161/42, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach,   V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00051262/3 („Nieruchomość 3”),

–  nieruchomości stanowiącej własność Suwary Tech Sp. z o.o., położonej w Ksawerów-Widzew przy ul. Szkolnej, obejmującej działkę nr: 2162/7, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1P/00040313/6 („Nieruchomość 4”)

5.            hipoteka umowna łączna do kwoty 27.000.000,00 PLN  ustanowiona na Nieruchomości 3 oraz Nieruchomości 4,

6.            cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Nieruchomości 3 oraz Nieruchomości 4 w łącznej kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 15.000.000,00 PLN

7.            zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących własność Suwary S.A., o wartości netto nie niższej niż 10.000.000,00 PLN

8.            cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych w kwocie ubezpieczenia nie niższej  niż 10.000.000,00 PLN

9.            zastaw rejestrowy na środkach trwałych zlokalizowanych w zakładzie w Ksawerowie, stanowiących własność Suwary Tech Sp. z o.o., o wartości netto nie niższej niż 5.000.000,00 PLN

10.          cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych, w kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 5.000.000,00 PLN  

11.          zastaw rejestrowy na zapasach zlokalizowanych w  Pabianicach, Bydgoszczy i w Ksawerowie, stanowiących własność Suwary S.A. oraz Suwary Tech Sp. z o.o., o wartości netto nie niższej niż 6.000.000,00 PLN

12.          cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. zapasów, w kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 6.000.000,00 PLN

Łączne zabezpieczenie niniejszego kredytu oraz kredytów, o których Spółka poinformuje w dniu dzisiejszym w kolejnych raportach bieżących nr 24/2016, 25/2016, 26/2016 i 27/2016 stanowią:

1.            hipoteka umowna łączna do kwoty 54.250.000,00 PLN ustanowiona na:

– nieruchomości stanowiącej własność Kartpol Group, położonej w Wołominie przy ul. Łukasiewicza, obejmującej działkę nr: 12/1, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1W/00016982/4 („Nieruchomość 1”)

– prawie użytkowania wieczystego przysługującym Kartpol Group do nieruchomości położonej    w Wołominie przy ul. Łukasiewicza, obejmującej działkę nr: 8/1 oraz związanej z tym prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy   w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1W/00088230/ („Nieruchomość 2”)

  1.  hipoteka umowna łączna do kwoty 6.500.000,00 PLN na rzecz Banku, ustanowiona na  Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2
  2.  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Nieruchomości 1 w kwocie ubezpieczenia nie niższej niż  3.000.000,00 PLN  oraz Nieruchomości 2 w kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 1.900.000,00 PLN

Pozostałe warunki Umowy ( w tym w odniesieniu do możliwości jej rozwiązania ) nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Zgodnie z podpisaną umową Kredyt zostanie udzielony m. in. pod warunkiem dostarczenia przez mBank informacji niezbędnych do refinansowania aktualnego kredytu w rachunku bieżącym, przeniesienia dotychczasowych zabezpieczeń kredytu oraz ustanowienia nowych zabezpieczeń, zgodnie z wymaganiami nowej Umowy z BGŻ BNP Paribas.

W związku podpisaniem Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, Suwary S.A. rozwiąże umowę o kredyt w rachunku bieżącym z mBank Spółka Akcyjna,   o której Spółka informowała w następujących raportach bieżących: 40/2010 z dnia 14.09.2010 r. , 38/2011 z dnia 14.09.2011 r. , 30/2012 z dnia 12.09.2012r., 22/2013 z dnia 13.09.2014R., 28/2013 07.10.2013r. , 28/2015 z dnia 12.09.2014r. oraz 17/2015 z dnia 11.09.2015 r. oraz 18/2016 z dnia 08.09.2016,

Szybki kontakt!
+
Wyślij!