RB 37/2017 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 03.08.2017r. została podpisana przez spółkę zależną Emitenta, Kartpol Group Sp. z o.o. (Sprzedający) z   Carina Silicones Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach oraz Libra Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie istotna umowa . Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu przez Kartpol określonych produktów – kartuszy oraz akcesoriów do nich.

Kartpol dostarcza produkty do firm Carina oraz Libra na warunkach zapisanych w umowie od 01.01.2017r. Podpisana w dniu dzisiejszym umowa obowiązywać będzie do dnia 31.12.2018r.

Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna wartość umowy osiągnie  wielkość co najmniej 23 mln PLN.
Umowa zawiera kary umowne, które mogą przekroczyć 10% jej wartości w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia – 5% wartości niedostarczonego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz możliwość obciążenia Sprzedającego wszelkimi dodatkowymi kosztami i wydatkami związanymi z zakupem ewentualnych zamienników od innych dostawców.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!