RB 41/2017 Przedłużenie współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, 8 września 2017 roku uchwałą nr 10/2017 przedłużyła współpracę z firmą Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E  61-131 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055, jako podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017 obejmujący okres od 01.10.2016 roku do 30.09.2017 roku.
Przedłużenia współpracy dokonano zgodnie ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki,  obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu.

Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas niezbędny do realizacji wynikających z niej obowiązków.
Spółki Grupy Grant Thornton Polska (Wcześniej Grant Thornton Frąckowiak) dokonywały przeglądu i badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych SUWARY S.A. za lata 2001-2003, 2007-2016 oraz za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!