RB 43/2017 Podpisanie umowy pożyczki

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 29.09.2017r. została podpisana przez Emitenta istotna umowa ze spółką zależną Suwary Development Sp. z o.o. (Pożyczkodawca) Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi pożyczki do łącznej kwoty 9 mln PLN.

Środki pieniężne pochodzące z pożyczki zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Suwary S.A. Wysokość oprocentowania wynosi WIBOR 1M w stosunku rocznym powiększony o marżę Pożyczkodawcy.  Umowa nie zawiera zabezpieczeń oraz kar umownych których maksymalna wysokość przekroczyłaby równowartość co najmniej 10% jej wartości.

Spłata całej udzielonej pożyczki nastąpi nie później niż w 5 rocznicę podpisania umowy.

Zgodnie § 20 ust 2 p. 12  i p 13 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na zaciągnięcie wskazanej pożyczki. Zgoda Rady Nadzorczej, we wskazanej kwocie, obejmuje już zaciągnięte, a nie spłacone, na dzień podjęcia decyzji, pożyczki od Suwary Development Sp. z o.o.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!