RB 9/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych Sprawozdań Finansowych wraz z przeglądami półrocznymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, 25 kwietnia 2018 roku uchwałą nr 04/2018 wybrała firmą PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. ( dalej PwC ) z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem KIBR 144 , jako podmiotu uprawnionego do  badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017/2018  obejmujący okres od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku, oraz za rok obrotowy 2018/2019 obejmujący okres od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku, wraz z przeglądami półrocznymi.
Wyboru dokonano zgodnie ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki,  obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu.

Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas niezbędny do realizacji wynikających z niej obowiązków, wynikający ze stosownych regulacji prawnych.

SUWARY S.A. nie korzystało z usług firmy PwC. 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!