RB 11/2018 Podpisanie istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została jednostronnie podpisana przez Spółkę  z Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Odbiorca”), istotna umowa. Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie opakowań z tworzywa HDPE o pojemnościach do 5L, wraz z zakrętkami. Umowa obejmuje okres 3 letni do 2021 roku.
Zgodnie z szacunkowymi wielkościami zamówień, łączna wartość trzyletniej  umowy  przekroczy 7 mln PLN.

Umowa zawiera kary umowne, które mogą przekroczyć 10% jej wartości w przypadku: 

– niewykonania dostawy w wyznaczonym terminie – nie mniej niż 4 000 PLN za każdy dzień zwłoki

– nieterminowego usunięcia wad – 1 000 PLN za każdy dzień zwłoki

– wprowadzenia do obrotu opakowań Odbiorcy, bez jego zgody – 1 000 000 PLN

– nieprawnego używania znaku towarowego Odbiorcy – 600 000 PLN

– jeśli wysokość powyższych kar umownych nie pokrywa wysokości szkody, odbiorcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Niezależnie od innych kar umownych, Odbiorca jest uprawniony do naliczenia kar w wysokości 20 000zł za każdy rozpoczęty miesiąc, w przypadku gdy Spółka w terminie 1 miesiąca od zakończenia umowy nie dokona zwrotu form rozdmuchowych, na których produkowane są pakowania dla Odbiorcy.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.

W bieżącym roku kalendarzowym zostały również podpisane dwie inne umowy, nie będące umowami istotnymi, i przesłane do Orlen Oil sp. z o.o. w celu podpisania.

Zgodnie z szacunkowymi wielkościami zamówień, łączna wartość 3 umów  przekroczy 9 mln PLN.

 Raport został opóźniony ze względu na trwające postępowanie przetargowe zgodnie z treścią paragrafu 4 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!