RB 15/2018 Przyjęcie Regulaminu Premiowania

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady               i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Zarząd Suwary S.A. w Pabianicach ( „Spółka” ) informuje, iż Rada Nadzorcza przyjęła w dniu 27 sierpnia 2018 roku regulamin premiowania dla osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki.

Celem wprowadzenia regulaminu premiowania jest stworzenie dodatkowych bodźców, które zmotywują osoby na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla do zwiększenia wartości Spółki.

Premie będą naliczane w pięciu rocznych okresach premiowania zaczynających się od                        1 października 2017 r. a kończących się w dniu 30 września 2022 r. w przypadku spełnienia się warunków wskazanych w regulaminie premiowania.

Spółka będzie wypłacała premię:

– za pierwsze trzy okresy premiowe po dniu 1 kwietnia 2021r.,

– za czwarty okres premiowy po dniu 1 kwietnia 2022r.

– za piąty okres premiowy po dniu 1 kwietnia 2023r.

na żądanie osób uprawnionych, które musi być złożone nie później niż do dnia 31 marca 2028r.

Podstawą obliczeniową dla wypłaty premii jest wzrost wartości spółki od daty rozpoczęcia programu do daty realizacji premii. Wartość spółki w dacie realizacji premii liczona jest na podstawie średniej ważonej  (dla trzech lat) przyrostu zrealizowanej przez Spółkę EBITDA oraz stanów zobowiązań finansowych i środków finansowych na koniec okresu poprzedzającego wypłatę premii. 

Regulamin premiowania nie wskazuje górnej granicy wysokości kwotowej premii do wypłaty dla poszczególnych lub wszystkich uczestników. Regulamin premiowania przyznaje, poszczególnym osobom uprawnionym do otrzymania premii, określony procent wzrostu wartości Spółki jako kwotę należnej premii.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!