RB 18/2018 Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku

 Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim _”Rozporządzenie”_, Zarząd Suwary S.A. _Emitent_ przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku:

31.01.2019 – jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017/2018
31.01.2019 – skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017/2018
28.02.2019 – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2018/2019
28.06.2019 – skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2018/2019
28.08.2019– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2017/2018
Zarząd spółki Suwary S.A. oświadcza, że:
•zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II i IV kwartał roku obrotowego 2018/2019;
•zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent przekaże skonsolidowany raport kwartalny za I i III kwartał roku obrotowego 2018/2019 zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za ten okres sprawozdawczy;
•zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, że nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego. W skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową;
•zgodnie z § 83 ust. 7 Rozporządzenia, Emitent informuje, że w przypadku raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta oraz sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej emitenta będą sporządzane w formie jednego dokumentu
•Wszystkie raporty okresowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej Emitenta www.suwary.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie

Szybki kontakt!
+
Wyślij!