RB 20/2018 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 04.12.2018r. został podpisany jednostronnie  przez spółkę zależną Emitenta, Kartpol Group Sp. z o.o. (Sprzedający) z   Carina Silicones Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach oraz Libra Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie aneks do  istotnej umowy zawartej w dniu 03.08.2017r. ( RB 37/2017). Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Przedmiotem aneksu jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu przez Kartpol określonych produktów – kartuszy oraz akcesoriów do nich.

Zgodnie z podpisanym aneksem Kartpol będzie dostarczał produkty do firm Carina oraz Libra na warunkach zapisanych w umowie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2021r.

Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna wartość sprzedaży od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. osiągnie  wielkość co najmniej 36 mln PLN.
Umowa zawiera kary umowne, które mogą przekroczyć 10% jej wartości w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia – 5% wartości niedostarczonego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz możliwość obciążenia Sprzedającego wszelkimi dodatkowymi kosztami i wydatkami związanymi z zakupem ewentualnych zamienników od innych dostawców.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!