RB 5/2019 Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu i złożenie projektów uchwał Podstawa prawna: Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu i złożenie projektów uchwał Podstawa prawna: Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUWARY S.A. w Pabianicach na dzień 27 marca 2019 r. (Zwyczajne Walne Zgromadzenie), Zarząd Suwary S.A. w Pabianicach („Suwary”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 marca 2019 r. Spółka otrzymała od uprawnionego akcjonariusza – Pani Marii Rascheva („Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące wprowadzenia dodatkowego punktu do planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez uzupełnienie porządku obrad ZWZ o jeden nowy punkt o następującym brzmieniu:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Akcjonariusz przedstawił w tym zakresie projekt uchwały.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do pierwotnie planowanego porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który aktualnie przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018r.

10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

14. Wybór członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o zaproponowane przez Akcjonariusza uchwały dotyczące wprowadzonego nowego punktu 15 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ”

Projekty uchwał ZWZA za 2018 – aktualizacja

Szybki kontakt!
+
Wyślij!