RB 11/2019 Wybór członków Komitetu Audytu Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym 04.06.2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, na mocy której powołała członków Komitetu Audytu w składzie: Pan Raimondo Eggink, Pan Jeffrey Barclay oraz Pan Paweł Powada.

Pan Raimondo Eggink został wybrany przez członków Komitetu Audytu na Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz wymagania określone w art. 129 ust. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

  1. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
  2. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki
  3. większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej w/w osób zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 10/2019 z dnia 04.06.2019 roku. 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!