RB 12/2019 Opóźnienie publikacji raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego 18/2018 z dnia 31.10.2018r. Zarząd Suwary S.A. informuje, w związku ze zbliżającym się terminem publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od audytora tj. PriecewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp.k. (Audytor) e-mail w którym poinformował Spółkę o braku możliwości sporządzenie do dnia 28 czerwca 2019 r raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 68 ust.1  pkt 5 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwane dalej Rozporządzeniem. Przyczyną braku publikacji w terminie raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego jest przyczyną obiektywną niezależną od audytora i spółki.

Emitent informuje, iż pozostałe elementy raportu półrocznego zgodnie z § 68 Rozporządzenia  zostaną wypełnione przez Spółkę, z wyłączeniem publikacji raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, zostaną opublikowane zgodnie z obowiązującymi terminami.

O terminie publikacji raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółka poinformuje oddzielnym raportem.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!