RB 14/2019Termin publikacji raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2019 z dnia 17.06.2019 r. Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu 17 lipca 2019 r. opublikuje raport PriecewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp.k. Audytor z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 2018/2019, o którym mowa w § 68 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwane dalej Rozporządzeniem.

Jednocześnie Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu 17 lipca 2019 r. opublikuje korektę do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za I półrocze roku obrotowego 2018/2019 Grupy Suwary opublikowanego w dniu 28.06.2019 r.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!